Tržište i konkursi

Evo kako da se prijavite za otkup pšenice + LINK za prijavu

Obaveštavamo vas da Republička direkcija za robne rezerve na osnovu Zaključka Vlade 05 broj:339-3034/2023 od 06.04.2023. godine, i Plana javnih nabavki za 2023. godinu, kupuje merkantilnu pšenicu roda 2022. godine, po sledećim uslovima.

I Kvalitet merkantilne pšenice

Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju.

II Cena i plaćanje

Cena merkantilne pšenice je 28,00 d/kg + pdv.

Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

III Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, ( u daljem tekstu: poljoprivredno porodično gazdinstvo) u količini do 100 tona po poljoprivrednom gazdinstvu.

IV Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad. Prijavljivanje na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad , vršiće se od 10.04.2023. godine, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

VI Uslovi koje moraju da ispune poljoprivredna porodična gazdinstva

Poljoprivredna porodična gazdinstva moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 17/13, 102/15, 6/16 i 46/17, 44/18 – dr. zakon, 102/18 i 6/19), a nalaze se u aktivnom statusu.

Merkantilna pšenica koja se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava treba da je uskladištena u silosu skladištara sa kojima Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

VII Ugovaranje

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu elektronskih prijava fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad i nakon izvršene provere od strane „Produktne berze“ ad i Direkcije.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

fotokopiju lične karte,
original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od pet ( 5) dana od dana prijave na „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad. Gazdinstvo koje ne može da pribavi orginal izvod iz Registra, zbog tehničkih razloga vezanih za implementaciju eAgrara, potrebno je da Direkciji dostavi potpisanu saglasnos kojom ovlašćuje Direkciju da pribavi podatke o gazdinstvu.
Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, u obavezi su da dostave i:

– potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,

– magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca,

– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdat od strane akreditovane kontrolne organizacije. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu obezbeđuje prodavac.

– izjavu o poreklu robe i pdv obavezi.

– elektronski račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Link za apliciranje

Link za preuzimanje izjave o poreklu pšenice

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button